6th April 2020 (Monday in Holy Week)

 

Scottish Church Leaders Forum on the Joint Statement by Leaders of Churches across Britain and Ireland


On behalf of the Churches in Scotland, we welcome the Statement by the Leaders of Churches from across the nations of Britain and Ireland.


Within Scotland, as elsewhere, we are faced with a series of unprecedented challenges that are impacting upon every aspect of the fabric of our society.


In the threat to life and livelihood being experienced by so many at this time, we are conscious of the need to remain open to the life of God and to the life of the world.


In the course of this Holy Week, we know that we shall hear the words of our Lord Jesus Christ: ‘My God, my God, why have you forsaken me?’ The experience of being abandoned and forsaken is not absent from the life of God lived out in this world.


Equally, we are conscious that our faith affirms that this experience does not mark the boundary of the love of God.


As we journey through this week, through Good Friday and on to the day of Resurrection, we pray:


Lord of Creation,

Be with us on this journey towards the healing of your world and people.

hold us when we feel alone,

carry us when we lose our strength

and heal us when we are afraid.

Let people of faith speak today with a voice of love,

The love shown to us through the power of the Spirit

and in the love and sacrifice of our Saviour Jesus Christ.

Amen.


Signed by:


Rt. Rev. Colin Sinclair, Moderator of the General Assembly, Church of Scotland

Most Rev. Leo Cushley, Archbishop of St. Andrews and Edinburgh, Roman Catholic Church

Most Rev. Mark Strange, Primus, on behalf of the College of Bishops, Scottish Episcopal Church

Lt. Col. Carol Bailey, Secretary for Scotland, Salvation Army

Adwoa Bittle, Religious Society of Friends (Quakers)

Rev. John Fulton, Moderator, United Free Church of Scotland

Rev. Dr David Pickering, Moderator, United Reformed Church (Scotland)

Rev. Martin Hodson, General Director, Baptist Union of Scotland

Rev. Mark Slaney, District Chair, Methodist Church (Scotland)

Rev. May-Kane Logan, Chair, Congregational Federation in Scotland


British and Irish Church leaders united in response to Covid 19 pandemic


In an unprecedented move, church leaders came together on Wednesday 1st April. The morning video conference included senior religious leaders from around Britain and Ireland who shared the situation in each of their jurisdictions. The initiative originated with Archbishop Justin Welby who wanted to offer an opportunity for leaders to hear and support one another in these critical days for our nations.


The afternoon video meeting of senior officers of many of the churches included discussions about on-line worship, pastoral care in hospitals, funeral arrangements in various places, along with information on furlough arrangements being considered by some churches.


The statement is supported by churches in membership of Churches Together in Britain and Ireland, along with Churches Together in England, Cytun, ACTS and the Irish Council of Churches.


Further information can be obtained by contacting Bob Fyffe (CTBI) at bob.fyffe@ctbi.org.uk or on 07940660099


Contacts within the nations include
Aled Edwards (Cytun) aled@cytun.cymru
Paul Goodliff (CTE) paul.goodliff@cte.org.uk
Nicola Brady (ICC) nicola@irishchurches.org
John McPake (Scottish rep) jmcpake@churchofscotland.org.uk


God’s world is in the midst of an unprecedented crisis. In the nations that make up Britain and Ireland the Covid-19 virus continues to affect people at an alarming rate, health services along with many of our institutions and organisations, both local and national, are under extreme pressure and people are getting used to living in a very different way, many in extreme isolation. As with all such crises, there is a danger that the most vulnerable in society will be most badly affected.


Christians the world over are entering an important time in the church year as we look to the events of Jesus Christ’s death and resurrection. At the centre of our common faith are both the depths of despair and the heights of joy. In the Bible and in the songs and liturgies of the Church, we see Jesus entering fully into human suffering. In His rising again, that suffering is redeemed and transformed into hope and joy. After Jesus’ death his disciples were afraid and all seemed lost and hopeless, but the risen Christ met them in their despair and restored hope through his victory over death. We pray that the world today might know this hope in place of despair.


In the Book of Daniel we read about God’s people being taken into exile in Babylon. Daniel could not pray in the Temple in Jerusalem, but he continued to pray in exile – opening his window to face Jerusalem. Though he was on his own he joined with the prayers of the people wherever they were. Now we too are separated from each other physically, but when we pray in our homes we join in with this ancient tradition of our home as a place of prayer. Wherever we are, whenever we pray, when we speak and think of Christ, there he is in the midst of us. We join our prayers with all those who pray in our own churches and communities and around the world.


As church leaders from across the many and varied churches of these Islands we urge all people to join us in prayer this Holy Week and Easter; to pray for those who suffer, those who face untimely death and all those who care for them; to celebrate our common faith at a difficult time; to help and support our neighbours in need; and to observe all the safeguards in place to slow the spread of disease.


Our Prayer


Loving God, in Jesus Christ, who died and rose again for our salvation, cast out the darkness of our anxiety, fear and mourning, enfold us in your love and give us joy and hope this Easter.


Amen.


In Welsh:


Datganiad Wythnos y Pasg gan Arweinwyr Eglwysi Prydain ac Iwerddon


Mae byd Duw yng nghanol argyfwng na welwyd ei fath o’r blaen. Yng ngwledydd yr Ynysoedd hyn mae firws Covid-19 yn parhau i effeithio ar bobl ar raddfa frawychus. Mae’r gwasanaethau iechyd, ynghyd â llawer o’n sefydliadau a mudiadau, yn lleol ac yn genedlaethol, dan bwysau enbyd, ac mae pobl yn gorfod dygymod â byw mewn ffordd wahanol iawn, llawer ohonynt mewn unigrwydd eithafol. Fel yn achos pob argyfwng o’r fath, mae yna berygl mai’r rhai mwyaf bregus yn y gymdeithas fydd yn dioddef fwyaf.


Mae Cristnogion ledled y byd ar drothwy cyfnod pwysig yn y flwyddyn eglwysig, pryd byddwn yn cofio marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist. Mae dyfnderoedd anobaith ac uchelfannau llawenydd ill dau yn ganolog i’n ffydd gyffredin. Yn y Beibl ac yng nghaneuon a litwrgïau’r Eglwys, fe welwn Iesu’n profi’n gyflawn ddioddefaint dynol. Yn ei Atgyfodiad, trawsffurfiwyd y dioddefaint hwnnw drwy ei waith achubol yn obaith a llawenydd. Ar ôl marw Iesu, roedd y disgyblion yn ofnus ac ymddangosai fod popeth ar ben mewn anobaith, ond daeth y Crist atgyfodedig atynt yn eu trallod ac ailgynnau gobaith drwy ei fuddugoliaeth dros angau. Gweddïwn y disodlir anobaith y byd heddiw gan yr un gobaith hwnnw.


Yn Llyfr Daniel, fe ddarllenwn am gaethgludo pobl Dduw i Fabilon. Ni allai Daniel weddïo yn y Deml yn Jerwsalem, ond parhaodd i weddïo yn ei alltudiaeth – gan agor ei ffenestr tuag at Jerwsalem. Er ei fod ar ei ben ei hun, roedd yn ymuno â gweddïau’r bobl ble bynnag yr oeddent. Heddiw, rydym ninnau hefyd wedi’n gwahanu oddi wrth ein gilydd yn gorfforol, ond pan fyddwn yn gweddïo yn ein cartrefi, rydym yn rhan o’r hen draddodiad hwn o weld ein cartref fel tŷ gweddi. Ble bynnag yr ydym, pryd bynnag y gweddïwn, pan lefarwn am Grist a meddwl amdano, yno mae yntau yn ein canol. Unwn ein gweddïau â gweddïau pawb sy’n gweddïo yn ein heglwysi ni ein hunain ac mewn cymunedau ledled y byd.


Fel Arweinwyr Eglwysig o’r holl amrywiaeth o eglwysi yn yr Ynysoedd hyn, galwn ar bawb i ymuno â ni yn ystod yr Wythnos Fawr a thros y Pasg eleni: i weddïo dros y rhai sy’n dioddef, dros y rhai sy’n wynebu marwolaeth annhymig a thros bawb sy’n gofalu amdanynt; i gyd-ddathlu ein ffydd gyffredin ar adeg anodd; i gynorthwyo ein cymdogion sydd mewn angen ac i fod yn gefn iddynt; ac i gadw at yr holl fesurau diogelwch a sefydlwyd i lesteirio lledaeniad y clwyf.


Ein Gweddi


Dduw cariadus, yn Iesu Grist, a fu farw ac a atgyfododd er ein hiachawdwriaeth, diddyma dywyllwch ein pryder, ein ofn a’n galar, cofleidia ni â’th gariad a rho i ni lawenydd a gobaith y Pasg hwn.


Amen.


Signed:


Archbishop Justin Welby, Archbishop of Canterbury

Cardinal Vincent Nichols, Archbishop of Westminster

Very Rev Dr William Henry, Moderator General Assembly, Presbyterian Church of Ireland

Rt. Revd Colin Sinclair, Moderator, General Assembly Church of Scotland

Archbishop Eamon Martin, Archbishop of Armagh

Commissioner Anthony Cotterill, The Salvation Army

Revd Nigel Uden, Moderator of General Assembly, United Reformed Church

Archbishop-elect John McDowell, Archbishop of Armagh

Bishop Hugh Gilbert, Bishop of Aberdeen

Revd Dr Barbara Glasson, President, Methodist Church of Great Britain
His Eminence Archbishop Nikitas, Archbishop of Thyateira and Great Britain

Revd Lynn Green General Secretary Baptist Union of Great Britain

Bishop Mark Strange, Primus, Scottish Episcopal Church
Archbishop John Davies, Archbishop of Wales

His Eminence Archbishop Angaelos, Coptic Archbishop of London

Pastor Agu Irukwu, Redeemed Christian Church of God

Mr Rheinallt Thomas, President, Free Church Council Wales

Revd Hugh Osgood, Moderator, Free Church Federal Council

Revd Brian Anderson, President, Irish Council of Churches

Gavin Calver, CEO, Evangelical Alliance

Revd Sam McGuffin, President, Methodist Church in Ireland

Paul Parker, Religious Society of Friends

ENDS

Subscribe to Updates

Subscribe to:
Like   Back to Top   Seen 174 times   Liked 0 times

Subscribe to Updates

If you enjoyed this, why not subscribe to free email updates ?

Subscribe to News updates

Enter your email address to be notified of new posts:

Subscribe to:

Alternatively, you can subscribe via RSS RSS

‹ Return to News

We never share or sell your email address to anyone.

I've already subscribed / don't show me this again

Recent Posts

BCOS Meeting 7 September 2020 

| 7 days ago | Blogging

BCOS Meeting 7 September 2020     Conference Report:     The meeting was held over two sessions via Teams. All members of the Bishops’ Conference participated. Sir Harry Burns contributed for a part of the morning session which addressed in detail the implications of the ongoing COVID-19 restrictions on places of worship.    In his contribution, Sir Harry advised that the existing limits on maximum attendance of 50 for Mass and 20 for Weddings and Funerals were without scientific foundation and he could see no logical reason for them. Following a wide-ranging discussion on this, it was clear that this perspective was unanimously held. Sir Harry advised that he would raise the matter with officials and ministers in the coming days and report back to the conference. (Other representatives of the Conference have raised similar points). He also spoke of the possible trajectory of the virus over the next few months, advising that the concerns of the Government’s scientific advisors, were that a rise in positive tests among younger people, who are unlikely to require hospitalisation, at present could in the coming weeks spread to the elderly and vulnerable, with serious consequences for the NHS. He updated the bishops on progress being made towards a vaccine and suggested the timescales involved were likely to mean a viable vaccine could be available by December for use early in 2021.  The bishops thanked Sir Harry for his contributions and advice.    Archbishop Cushley updated the conference on the ongoing discussions about the disposal of assets belonging to ACTS. He described three options which had been tabled at a previous meeting of the successor body to ACTS, the Scottish Christian Leaders Forum (SCLF) after some debate a fourth option was proposed and received wide support, it was that any remaining funds be dispersed on a pro rata basis to the founding members of ACTS. Archbishop Cushley undertook to take this position back to the SCLF.    A discussion on a number of liturgical matters followed, led by Bishop Gilbert and based upon his “Report on Matters Liturgical to the Bishops Conference” which covered: The final stage of proof-reading of the Ordo, the proposal that St Mary of the Cross MacKillop, the first canonised Australian saint, be kept as an optional memorial in the Scottish Proper of Saints, the proposal that, given the devotion in Scotland, the optional memorial of Our Lady of Lourdes, 11 February, be raised to the status of an obligatory memorial. The third change proposed to the Scottish Proper of Saints was the insertion of St John Henry Newman as an optional memorial. All these changes were endorsed.    The conference heard that the next meeting of the National Liturgical Commission will be in the second half of October and the next meeting of ICEL was scheduled for 8-12 February 2021.           Bishop Gilbert proposed that a renewed emphasis on the Eucharist would be opportune. This was agreed with. There was discussion over the modality, timing and preparatory work required for this. A discussion followed on the timing and the detail of such a move with one of the bishops agreeing to prepare a basic initial text on this subject.    Bishop Keenan presented a report on Seminary Provision proposing a range of options to be researched in terms of viability as serious options for the formation of men for the Priesthood. At the November BCOS Meeting each option would be discussed, in the light of the information provided, with a view to discerning the 3 most viable options. There would then be consultation on these options before a final decision is made by the Bishops in February/March 2021. Bishop Keenan also presented a report on Transitional Deacons and led a lively discussion on aspects of the model of priestly formation proposed by the Congregation for the Clergy and the recent Ratio.    On behalf of the Pastoral Ministry Group, Michael McGrath present...

Statement on nuclear weapons from the Bishops of Scotland and England & Wales

| 04th August 2020 | Blogging

Statement on nuclear weapons from the Bishops of Scotland and England & Wales Tuesday 4 August 2020   During his historic visit to Japan last year, Pope Francis declared that “the use of atomic energy for purposes of war is immoral, just as the possession of atomic weapons is immoral”. Seventy-five years on from the unprecedented and horrific destruction of life at Hiroshima and Nagasaki, we are called to reflect prayerfully upon the UK’s own possession of nuclear weapons.   Pope Francis reiterated that the threat of mutual destruction, the massive loss of innocent lives and the annihilation of any future for our common home, is completely incompatible with our efforts to build peace. “If we really want to build a more just and secure society, we must let the weapons fall from our hands”, said the Pope.   He also reminded us that it is unjust to continue squandering precious resources on manufacturing, maintaining and upgrading ever more destructive technology. The cost of nuclear weapons should be measured not only in the lives destroyed through their use, but also the suffering of the poorest and most vulnerable people, who could have benefited were such vast sums of public money invested in the Common Good of society instead. The Scottish and English and Welsh bishops' conferences have in the past called on the UK government to forsake its own nuclear weapons.    We therefore recommit ourselves to the abolition of these weapons and to the Holy Father’s call to pray each day “for the conversion of hearts and for the triumph of a culture of life, reconciliation and fraternity. A fraternity that can recognize and respect diversity in the quest for a common destiny.”    +William Nolan,  Bishop of Galloway and on behalf of the Commission for Justice and Peace of the Bishops’ Conference of Scotland.   +Declan Lang,  Bishop of Clifton and Chairman of the international Affairs Department of the Catholic Bishops’ Conference of England and Wales    ENDS   Peter Kearney Director Catholic Media Office 0141 221 116807968 122291 pk@scmo.org www.scmo.org  ...

Freedom to disagree must be protected, say Scotland’s Bishops

| 29th July 2020 | Blogging

New Hate Crime Bill – the freedom to disagree must be protected, say Scotland’s Bishops Wednesday 29 July 2020The Bishops’ Conference of Scotland has responded to the Scottish Government’s new Hate Crime and Public Order Bill. In a submission to the Scottish Parliament Justice Committee the Conference has stated that any new law must be ‘carefully weighed against fundamental freedoms, such as the right to free speech, freedom of expression, and freedom of thought, conscience and religion.’ The bill proposes to modernise, consolidate and extend hate crime legislation in Scotland, including introducing a new offence of stirring up hatred, possession of inflammatory material, and new protection of freedom of expression provisions in relation to religion and sexual orientation.  Commenting on the submission, the Director of the Catholic Parliamentary Office, Anthony Horan said;“Whilst acknowledging that stirring up of hatred is morally wrong and supporting moves to discourage and condemn such behaviour the bishops have expressed concerns about the lack of clarity around definitions and a potentially low threshold for committing an offence, which they fear, could lead to a ‘deluge of vexatious claims’.”  “A new offence of possessing inflammatory material could even render material such as the Bible and the Catechism of the Catholic Church...inflammatory.  The Catholic Church’s understanding of the human person, including the belief that sex and gender are not fluid and changeable, could fall foul of the new law. Allowing for respectful debate, means avoiding censorship and accepting the divergent views and multitude of arguments inhabiting society.”Mr Horan added; “The Church believes that fundamental freedoms must be protected, as the right to exercise freedom, especially in moral and religious matters, is ‘an inalienable requirement of the dignity of the human person’ and ‘a right that must be recognised and protected by civil authority, always within the limits of the common good and public order’. The courts have noted that the freedom to shock, offend and disturb, as well as the contentious and unwelcome are protected by the right to freedom of expression, and the bishops have declared that freedom of expression provisions must be robust enough to protect the freedom to disagree.Mr Horan concluded; “The bishops decry so-called ‘cancel culture’ in their submission, expressing deep concern at the ‘hunting down of those who disagree with prominent orthodoxies with the intention to expunge the non-compliant from public discourse and with callous disregard for their livelihoods’. They say that ‘no single section of society has dominion over acceptable and unacceptable speech or expression’ and urged the law to be proportionate and fair and allow for respectful debate and tolerance lest we become an ‘intolerant, illiberal society’.”ENDSPeter Kearney 
Director 
Catholic Media Office 
0141 221 1168
07968 122291 
pk@scmo.org 
www.scmo.orgNote to Editors:The full text of the submission to the consultation is shown below:Catholic Church responds to Hate Crime and Public Order (Scotland) Bill ConsultationJustice Committee – Hate Crime and Public Order (Scotland) BillConsolidation2.    The Bill brings together the majority of existing hate crime laws into one piece of legislation. Do you believe there is merit in the consolidation of existing hate crime laws and should all such laws be covered?We agree that there is merit in consolidating existing hate crime laws.Other forms of crime not included in the Bill5.    Do you think that sectarianism should have been specifically addressed in this Bill and defined in hate crime legislation? For example, should a statutory aggravation relating to sectarianism or a standalone offence have been created and added?Existing legislation, including existing statutory aggravations, adequately covers offences relating...

A New Lectionary for Scotland

| 24th July 2020 | Blogging

A New Lectionary for Scotland 24 July 2020 Scotland’s Catholic Bishops have approved the preparation of a new Lectionary (a book of readings used at Mass) to update and replace the three volume Lectionary in use in the dioceses of England and Wales, Scotland and Ireland for almost 30 years. The current Lectionary was first published in 1981 using the Jerusalem Bible (1966) as its base text. Commenting on the publication, Bishop Hugh Gilbert, President of the Bishops’ Conference of Scotland said; “In reaching a decision about a translation for the Lectionary, the Bishops’ Conference of Scotland itself considered the values they would most expect a Lectionary to embody, for example, accuracy, dignity, facility of proclamation, and accessibility. The Catholic Edition of the English Standard Version (ESV) Bible, published in 2018, will be used as the base text for the new translation, it has been accepted by the Bishops of England and Wales as the basis for their own Lectionary and the Scottish Bishops voted at their July 2020 meeting to use it as well. It makes practical and pastoral good sense for the same translation to be used in Scotland, England and Wales.” Bishop Gilbert added; “The National Liturgy Commission has looked closely at the issue of a new Lectionary and hope that its publication will keep the biblical word alive and active for the holy People of God and shape thought and culture in our changing world.” ENDS Peter Kearney 
Director 
Catholic Media Office 
0141 221 1168
07968 122291 
pk@scmo.org 
www.scmo.org Note to Editors: 1. The work of editing and publishing the new Lectionary is expected to take several years. 2. A full statement on the new Lectionary from the National Liturgy Commission is shown below. The Lectionary and the Word of God The Church, throughout her history, sets before the faithful the riches of Sacred Scripture to be read and broken open in worship and for use in private devotions. The Second Vatican Council, in an effort to restore the practice of the early centuries of the Church of a continuous reading of a breadth of Scripture,  promulgated a new lectionary for the Roman Rite, with a revised structure and a wide selection of Scripture texts. St Paul writes: “All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work.” (2 Tim 3:16-17). Thus, the Church has always venerated the divine Scriptures as she venerated the Body of the Lord, in so far as she never ceases, particularly in the sacred liturgy, to partake of the bread of life and to offer it to the faithful from the one table of the Word of God and the Body of Christ (Dei Verbum, 21). By listening to and understanding the Scriptures we encounter God and understand how he reveals himself to us, enabling us to grow in faith. But we do not listen alone. Through a faithful proclamation of the word of God within the tradition of the Church we benefit from the holiness and wisdom of all the faithful who have gone before us. According to the General Introduction to the Lectionary: through his word, God unceasingly calls to mind and extends the plan of salvation, which achieves its fullest expression in the liturgy. The liturgical celebration becomes therefore the continuing, complete, and effective presentation of God’s word. Developments leading to a revised translation of the Lectionary The three volume Lectionary in use in the dioceses of England and Wales, Scotland and Ireland was first published in 1981 using the Jerusalem Bible (1966) and the Grail Psalms (1963). It was subsequently re-printed, although is presently out of print. In recent times, English-speaking Bishops’ Conferences worldwide have approved a new translation of the Book of Psalms – “The Abbey Psalms” – for the Liturgy of the Hours. This new translation is the w...